Item 1158 - Tribute by Nelson Mandela to Chris Hani

Identity area

Reference code

ZA COM MR-S-1158

Title

Tribute by Nelson Mandela to Chris Hani

Date(s)

  • 1993-01-01 - 1993-12-31 (1993)

Level of description

Item

Extent and medium

Transcription of speech made by Mr Mandela

Context area

Name of creator

Archival history

Migrated from the Nelson Mandela Speeches Database (Sep-2018).

Immediate source of acquisition or transfer

ANC Archives, Office of the ANC President, Nelson Mandela Papers, University of Fort Hare

Content and structure area

Scope and content

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

  • English

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

TRANSCRIPT

Namhlanje izinswela boya zenze isenzo esihlasimulisa umzimba nesingena kuxoleleka sokubulala ngesihluku u Comrade Chris Hani ongomunye wabantwana bezwe lakithi.

Lesenzo siyisenzo esibuhlungu esehlele bonke abantu bezwe lakithi. U Chris Hani, obengomunye, wezinsizwa ebozinokuzimisela kanye nesibindi esingelinganiswe nalutho ucekelwe phansi ngenkathi ukuqhaza kwempilo yakhe kusezingeni eliphezulu.

U Comrade Chris Hani, siyamazi sonke, futhi ube thandwa izigidi ngezigidi zabantu bakithi abacinde-zelwe nabathanda uxolo nenkululeko. Kodwa, ezondwa kuphela ilabo abesaba iqiniso.

Sithi, kubobonke abantu bakithi e South Africa, abamhlophe nabamnyama ilanga leqiniso lizofika

U Comrade Chris Hani empilweni yakhe ubelwela inkululeko
kanye nombuso wentando yeningi kanye nokuvikeleka
komphakathi wonke.

Kwaba ukuthanda kwakhe inkululeko okwarnenza ukuthi eseyibhungu, ajoyine uANC kanye ne SACP ngokukhulu ukuzimisela.

Ucomrade Chris Hang ubenolwazi olugcwele ngenhlupheko nokucinde zelwa kwabantu bakithi. Ebuncaneni bakhe wayenothando lokufunda

Ngenxa yemfundo yakhe wayengakhetha nomayini
ayengafisa ukuyenza 4 Kodwa, kukokonkhe wakhetha ukuzinikela ekulweleni inkululeko,

U Comrade Chris Hani waqeda amashumi amathathu eminyaka engaphandle kwezwe lakithi ebambe iqhaza emzabalazweni wenkululeko lapho abanokalisa khona ikhono lakhe elibalulekile.

Ukubulawa kwakhe namhlanje kusho ukuthi thina esiseleyo asiqhubele phambili umzabalazo ngawonke amandla esinawo ukuietha inkululeko kubantu bakithi.

Simemeza kubabonke abezenkolo kulamaholide ukuba bakhumbule u Comrade Chris Hani bathandazele amaqiniso awafeleyo. Sithi olwesithathu mhla ka 14 April akubeyilanga lapho noma sikuphi kulamagumbi arcane e South Africa, senze isikhumbuzo zokuvalelisa iqhawe lenkululeko eligqamile kuwo wonke ake abakhona kuleli Iakithi.

Lsizwe sonke siphatheke kabi, siyakhala sithi sipatheke kabi, futhi siIimele ngalesisenzo esenziwe amadoda ayizinswelaboya.

Ukukhala, kwesizwe sakithi kuzwakala ngesikhalo samadoda amadala, engcwaba amadodana namadodakazi,
namakhosikazi ekhalela abayeni bawo, nemiphakathi eselokhu yangcwaba abancane nabadala abantwana nomama abakhulelwe mihla namalanga.

Loludlame maluphele,

U comrade Chris Rani ubehlahla indlela yoxolo ehamba kulolonke izwe Iakhithi ethi abantu abahlalisane ngoxolo.

Siyisizwe esisebuhlungwini, kodwa nakuba kunjalo asizibambe singavumu kuchukuluswa yilabo abangafuni sithole inkululeko lena u Comrade Chris Hani abulawele yona.

Kufanele siziphathe ngesithunzi, ngokuzotha nangokuzihlonipha. Asenze izikhumbuzo zika Comrade Chris Hani mhla ka 14 April njengokusho kwezinkokheli zethu.

Usuku nendawo yomngcwabo ka Comrade Chris Hani alukaziwa luzohlelwa kanye nomndeni wakhe, Siyobeka uComrade Chris Hani endaweni yakhe yokuphumula ngendlela efanele njengeqhawe lesizwe.

Kungabikhona ozophoxa isikumbuzo sika Comrade Chris Hani ngokwenza izinto eziphambene nalokhu okuhleliwe.

Kulesisikhathi sobuhlungu obungelinganiswe nalutho sizwelana nonkosikazi ka Comrade Chris Hani, uLimpho, nabantwana bakhe kanye nomndeni wakhe wonke. ANC iphakamisa ukumhlonipha kwayo uComrade Chris Hani obengomunye wamaqhawe amaqhawe empini yomzabalazo okukhulula abantu bakithi.

Sithi Hamba Kahle, Qhawe Lama Qhawe. Siyohlala sikhukhumbula njalo.

Note

RELATED INFORMATION

Speech in isiZulu

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Acquisition method: Hardcopy ; Source: ANC Archives, Office of the ANC President, Nelson Mandela Papers, University of Fort Hare. Accessioned on 18/01/2010 by Zintle Bambata

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places