Item 432 - Toespraak deur die President Nelson Mandela tydens by die geleentheid ter ontvangs van 'n Ere-Graad van die Universiteit van Stellenbosch

Identity area

Reference code

ZA COM MR-S-432

Title

Toespraak deur die President Nelson Mandela tydens by die geleentheid ter ontvangs van 'n Ere-Graad van die Universiteit van Stellenbosch

Date(s)

  • 1996-10-25 (Creation)

Level of description

Item

Extent and medium

Transcription of speech made by Mr Mandela

Context area

Name of creator

(18 July 1918-5 December 2013)

Biographical history

Archival history

Migrated from the Nelson Mandela Speeches Database (Sep-2018).

Immediate source of acquisition or transfer

ANC Website

Content and structure area

Scope and content

On receiving an Honorary Doctorate from the University of Stellenbosch ; Speech originally delivered in Afrikaans but translation available in Transcript section

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

  • Afrikaans
  • English

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

TRANSCRIPT

Meneer die Kanselier;
Meneer die Vise-Kanselier;

Lede van die Universiteit;

Geagte Gaste;

Dames en Here,

Soos daar in die voorstellings-rede genoem is, het ek uit hoofde van my huidige en vorige ampte al 'n hele paar ere-toekennings ontvang. Mense mag dus dink dat die woorde van waardering by sulke geleenthede later maar net 'n hoflikheidsgebaar word. Ek wil u egter verseker dat ek elke keer diep geraak word, nie bloot deur die eer wat my aangedoen word nie, maar veral deur die warm toegeneentheid wat spreek uit sulke gebare teenoor my. Vanaand weereens so; en ek bedank u.

Dit sou skynheilig wees om voor te gee dat ek nie diep onder die indruk is van die besondere geskiedkundige simboliek van hierdie geleentheid nie.

Uit die studente-geledere van hierdie universiteit het gekom elkeen van die Eerste Ministers wat in die tydperk tussen die twee Botha's blank-oorheerste Suid-Afrika geregeer het. Hierdie universiteit was die toonaangewende intellektuele tuiste van Afrikaner-Nasionalisme. Vanuit hierdie universiteit het apartheid veel van sy teoretiese regverdiging ontvang.

Hierdie inrigting het diep spore getrap in die veel-bewoe geskiedenis van ons land; 'n geskiedenis waarvan die letsels nog wys.

Vanaand ontvang u my met gasvryheid en warmte as die staatshoof van 'n demokratiese Suid-Afrika. Vanaand vereer hierdie eertydse bakermat van Afrikaner-Nasionalisme en blanke heerskappy, 'n persoon wat vir dekades lank as 'n aartsvyand van daardie orde gesien is. Vanaand ken 'n inrigting wat teoretiese regverdiging probeer gee het aan rasse-skeiding en diskriminasie, 'n ere-graad toe aan iemand wat byna 'n hele lewe lank vir nie-rassigheid geveg het.

Hierdie geleentheid se veel meer oor Suid-Afrika en Suid-Afrikaners as oor die een aan wie die graad toegeken word. Die geleentheid spreek daarvan dat ons op pad is on 'n gesamentlike toekoms te bou; dat ons besig is om die verdelende skanse van die verlede af te breek en te bou aan 'n nuwe nasie - verenigd in al sy ryke verskeidenheid.

En daarvoor bedank ek u uit die diepte van my hart.

Op hierdie pad van verandering en omvorming is daar nog ontsaglik veel wat gedoen moet word - in die land oor die algemeen en seer-sekerlik ook hier aan die Universiteit van Stellenbosch in die besonder. Dit behoef ons om, van die een kant, erkenning te gee aan die veranderinge wat wel plaasvind en, van die ander kant, toe te gee dat die snelheid en die omvang van die verandering nog heelwat te wense laat.

Vergun my om hierdie geleentheid ter ontvangs van 'n ere-toekenning so 'n bietjie te misbruik om 'n paar woorde oor sommige aspekte van die onderwerp te se.

Verlede week het daar iets baie betekenisvol hier vanuit Stellenbosch plaas gevind. Dit was toe die Stellenbosche Ring van die N G Kerk voor die Waarheids- en Versoeningskommissie 'n kollektiewe aandeel in die stelselmatige onreg van ons verlede bely het. Die boodskap wat daardeur uitgestuur is, en die effek wat dit op die proses van versoening sal he, kan nie onderskat word nie.

Die indruk wat daar by vele bestaan dat die Afrikaner-gemeenskap eensydig ontvangend staan teenoor die proses van versoening, sal kragtig aangespreek word deur optredes soos die van die Stellenboschse Ring. 'n Mens wil die wens uitspreek dat Afrikaners oor 'n wyer front op hierdie wyse in versoenende gesprek sal tree met mede-Suid-Afrikaners.

Niemand vra vir die verguising van Afrikaners nie; niemand verlang dat Afrikaners hulself kollektief in die openbaar moet verneder nie. Wat niemand egter kan ontken nie, is dat Apartheid 'n verskriklike onreg aan hierdie land en sy inwoners gepleeg het; en dat Afrikaners 'n sentrale en wesenlike rol daarin gespeel het.

Wat die Stellenboschse Ring gedoen het, was om in nederigheid - nie vernederheid nie! - 'n grootheid van gees aan die dag te le. Dit is daardie ootmoedigheid en ruimheid van gees wat ons oopstel aan ons gesamentlike menslikheid, en ons in staat stel om hande te vat en die toekoms tegemoet te gaan, bewus van ons feilbaarheid en daarom oorgehaal om 'n herhaling van sulke onreg te vermy.

Die optrede van die Ring herinner ons ook aan 'n dun maar belangrike stroom in die geskiedenis van die Afrikaner en van hierdie universiteit wat dikwels heeltemal vergeet en verswyg word. Dit is ook uit hierdie universiteit dat sulke dapper stemme van waarskuwing en verset teen die apartheids-leer gekom het soos die van 'n B B Keet, Ben Marais, Johan Degenaar, Andre Hugo, Andre du Toit en andere. Dit is in die bevestiging van daardie stroom van u geskiedenis dat die grootste hoop le, nie net vir uself nie, maar vir Suid-Afrika.

Dit is ook in daardie Afrikaanse stem wat oop is vir en uitreik na die res van die samelewing, dat die saak vir die rol en plek van Afrikaans as wetenskapstaal die vrugbaarste gevoer kan word.

My standpunt oor en ingesteldheid teenoor Afrikaans is so dikwels gestel dat dit sekerlik nie hoef herhaal te word nie. Soos sekerlik die geval met alle tale is, het Afrikaans sy besondere ontwikkeling te danke of te wyte aan die magsverhoudinge in die samelewing. Die feit van die saak is egter dat dit 'n hoogs ontwikkelde akademiese en wetenskapstaal is. En soos die Kommissie op Hoer Onderwys ook in hul verslag meld: Afrikaans as wetenskapstaal is 'n nasionale bate.

Die uitdaging draai dus nie oor die uitwissing, al dan nie, van Afrikaans as akademiese medium. Die vraag is liewer: hoe beding ons onder mekaar 'n bedeling in die Suid-Afrikaanse universiteit-sisteem wat aan die volgende drie oogmerke voldoen. Eerstens dat daar ruimte geskep en behou word vir Afrikaans om te bly groei as taal van die wetenskap. Terselfdertyd dat nie-sprekers van Afrikaans nie op onregverdige wyse toelating ontneem word binne die sisteem nie. En verder, so dat die gebruik en ontwikkeling van 'n taal-medium nie bedoeld of onbedoeld die basis word vir die bevordering van rasse, etniese of eng kulturele afsondering nie.

Om die nou maar doodnugter en eenvoudig te stel: dit moet sekerlik moontlik wees, binne 'n sisteem met meer as twinting universiteite, om tot 'n vergelyk te kom dat daar ten minste een universiteit is wat dit as 'n hooftaak het om te sien na die volgehoue ontwikkeling van Afrikaans as akademiese medium.

Hoe daardie inrigting ander tale ook akkommodeer, is besonderhede wat in onderhandeling uitgewerk kan word. As ons die groot politieke konflikte deur onderhandeling kon oplos, behoort so 'n aangeleentheid sekerlik nie onoorkomelik te wees vir die geleerdes van ons land nie.

As diegene wat vir Afrikaans omgee, hierdie gesprek voer in die gees van openheid en met die ruimheid van gees waarvan ons vroeer gepraat het, maak dit die saak soveel sterker. En word dit soveel makliker vir die van ons wat Afrikaans ter wille probeer wees.

Ek wil afsluit met 'n aanhaling uit 'n gedig van Breyten Breytenbach waarin hy die woord Afrikaans gebruik in die ruim betekenis "van Afrika." Die gedig is in die vorm van 'n brief aan die Afrikaner en kom uit die donker jare van Apartheid:

net die hoop dan, bars broer,

dat jy wat te klein was om op te neem

tog iewers in ons groot land nog opneembaar is

my broer, my dor, verlate broer:

iets wens dat mens weer in jou groei

dat alles groots, Afrikaans gaan word

en jy ook in mensbruin mense bloei.

Veel het sedertdien verander, maar dit bly my wens dat ons almal saam sal opgaan in hierdie groot land.

En dat Afrikaanse instellings en Afrikaanse mense nooit meer nors en eenkant en apart sal staan nie, maar ineen gevleg deel sal wees van die nuwe wat ons skep.

Dit is in die wete dat hierdie universiteit 'n groot rol te speel het om daardie wens te bewaarheid, dat ek die eer aanvaar om 'n alumnus van die Universiteit van Stellenbosch te word.

Ek bedank u.

______________________________________________________________________

Translated:

Mister Chancellor;

Mister Vice-Chancellor;

Members of the University;

Honoured Guests;

Ladies and Gentlemen,

As the Rector has noted in his address of commendation, quite a few honorary awards have been bestowed upon me by reason of my present and previous offices. Understandably, therefore, people may suspect that speaking some words of appreciation on such occasions tends in the course of time to become a mere gesture of courtesy. I want to assure you, however, that I am deeply touched every time, not merely by the honour done to me, but above all by the warm affection towards me that such acts speak of so eloquently. Tonight is no exception; and I thank you.

It would be disingenuous of me to pretend that I was not deeply aware of the special historical symbolism of this occasion.

From the ranks of this University's alumni came each of the Prime Ministers who governed white-dominated South Africa in the era between the two Bothas. This University was the leading intellectual home of Afrikaner Nationalism. It was from this University that Apartheid received a great deal of its theoretical justification.

This institution has left its unmistakable imprint on our country's troubled history - a history whose scars still show.

Tonight you are receiving me with hospitality and warmth as the head of state of a democratic South Africa. Tonight this one-time cradle of Afrikaner Nationalism and white domination is honouring a person who for decades was looked upon as an arch-enemy of that same order. Tonight an institution that sought to give theoretical justification to racial separation and discrimination is conferring an honorary degree on someone who has spent very nearly a lifetime fighting for non-racism.

This occasion says much more about South Africa and South Africans than about the individual to whom the degree is being awarded. This occasion is testimony to the fact that we South Africans have struck out on the road of building a joint future, that we are in the process of breaking down the divisive bulwarks of the past and building up a new nation - united in all its rich diversity.

And for that I thank you from the bottom of my heart.

On this road of change and transformation an enormous amount remains to be done - in the country in general and certainly also here at the University of Stellenbosch in particular. What the situation requires of us, on the one hand, is to give due recognition for such changes as have taken place; on the other hand, it also requires us to acknowledge that both the rate and the scope of change still leave quite a lot to be desired.

With your leave I am going to misuse a little this occasion of the conferment of an honorary degree by saying a few words about some aspects of the matter.

Last week saw an event of the greatest significance that originated right here in Stellenbosch. This was when the Stellenbosch Presbytery of the Dutch Reformed Church confessed before the Truth and Reconciliation Commission a collective share in the systematic injustice of our past. Neither the message this conveyed, nor the impact this will make on the process of reconciliation, is to be underestimated.

The perception which many have that the Afrikaner community is the unilateral recipient in the process of reconciliation will be powerfully countered by acts such as that of the Stellenbosch Presbytery. One cannot but wish that Afrikaners over a wider front will engage in reconciliatory dialogue with fellow South Africans in the same way.

No-one is asking for Afrikaners to be reviled; nor does anyone desire Afrikaners to humiliate themselves collectively in public. What no-one can deny, however, is that Apartheid committed a terrible injustice to this country and its inhabitants, and that this was something in which Afrikaners had a central and substantial part.

The Stellenbosch Presbytery, in doing what it did, demonstrated greatness of spirit - and it did so, not acting in a state of humiliation, but acting in a spirit of humility! It is this kind of meekness and generosity of spirit which makes us receptive to our common humanity, and enables us to clasp hands each with the others and face the future together, aware of our fallibility and intent therefore on avoiding any repetition of such injustice.

What the Stellenbosch Presbytery did reminds us also of a narrow but significant current in the history of the Afrikaners and of this University which is often quite lost sight of and, indeed, passed over in silence. After all, is it not from this same University of Stellenbosch that there arose courageous voices of warning against and opposition to the doctrine of Apartheid? Voices such as those of a B. B. Keet, a Ben Marais, a Johan Degenaar, an André Hugo, an André du Toit, and others as well? In the affirmation of that current within your history lies the greatest hope, not only for yourselves, but for the whole of South Africa.

It is also in that kind of Afrikaans voice - a voice that is open to the rest of society, a voice that reaches out to the rest of society - that the case for Afrikaans's role and place as a scholarly and scientific medium can be most rewardingly presented.

My position on and attitude to Afrikaans have been expressed so often that surely there is no need to repeat them here. In common with all languages, no doubt, Afrikaans has to allot the credit or blame for its particular history of growth to the power relations in society. For all that, the fact of the matter is that Afrikaans is highly developed as a scholarly and scientific language. And as the Commission for Higher Education also mentions in its report: Afrikaans as a language of scholarship and science is a national resource.

The real issue therefore is not the extermination or preservation of Afrikaans as an academic medium. Rather, the question is this: amongst ourselves, how are we to negotiate a dispensation for the South African university system that meets the following three criteria? Firstly, that a milieu should be created and maintained for Afrikaans to continue growing as a language of scholarship and science. At the same time, that non-speakers of Afrikaans should not be unjustly deprived of access within the system. And moreover, that the use and development of no single language medium should - either intentionally or unintentionally - be made the basis for the furtherance of racial, ethnic or narrowly cultural separation.

Let me put it to you simply and bluntly: within a system comprising more than twenty universities, surely it must be possible to reach an accommodation to the effect that there will be at least one university whose main tasks will include that of seeing to the sustained development of Afrikaans as an academic medium.

How that institution is to accommodate languages other than Afrikaans is one of the details that can be settled through a process of negotiation. If we could manage to resolve the major political conflicts through negotiation, then surely the country's men and women of learning need not view a matter of this nature as posing some insuperable obstacle.

If those who care for Afrikaans conducted this dialogue in the spirit of openness and with the generosity of mind which we spoke of earlier, the case for Afrikaans would be that much stronger. By the same token, the whole situation would become that much easier for those of us who are willing to try and oblige the advocates of Afrikaans.

I would like to close with a quotation from a poem by Breyten Breytenbach in which he uses the word "Afrikaans" in the broad sense of "characteristic of Africa". The poem, in the form of a letter to Afrikanerdom, dates from the dark years of Apartheid:

net die hoop dan, barse broer,

dat jy wat te klein was om op te neem

tog iewers in ons groot land nog opneembaar is.

my broer, my dor, verlate broer:

iets wens dat mens weer in jou groei,

dat alles groots, Afrikaans gaan word

en jy ook in mensbruin mense bloei.

[Breytenbach's Afrikaans wording may be roughly Englished as follows:

Just hoping then, harsh brother,

that you who've been too small to be absorbed

yet are absorbable still somewhere in our vast land.

My brother, my arid and forsaken brother,

a wish: for human nature to grow back in you,

for everything to come out grand and African,

for you to flower in humanly brown humans, too.

- W.K.W.]

In the time since the writing of this Breytenbach poem, there has been many a change in South Africa. It still remains my wish, though, that we will all be absorbed together in this vast land. And that Afrikaans institutions and Afrikaans people will never again be surly and stand-offish and apart but, rather, that they will be an interwoven part of what we are newly creating.

It is in the knowledge that this University has a large part to play in making that wish come true, that I accept the honour of being made an alumnus of the University of Stellenbosch.

I thank you.

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Acquisition method: From website ; Source: ANC Website. Accessioned on 23/11/06 by Helen Joannides

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places